+48 32 441 90 00
biuro@ssm.silesia.pl

ogłoszenie

Wynik naboru na stanowisko Kierownika Kontrolingu

Wynik naboru
na stanowisko Kierownika Kontrolingu
w pełnym wymiarze czasu pracy w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o. o.
(termin składania ofert upłynął 11 lutego 2016 r.)

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownika Kontrolingu w pełnym wymiarze czasu pracy w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o. o. wybrano następującego kandydata:
1.     Piotr Kudela

Uzasadnienie wyboru

Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że Pan Piotr Kudela najlepiej spełnił wymagania stawiane kandydatowi na stanowisko Kierownika Kontrolingu w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o. o.

Grzegorz Nitkiewicz
Prezes Zarządu

Lista kandydatów na stanowisko Kierownika Kontrolingu

Lista kandydatów na stanowisko Kierownika Kontrolingu
w pełnym wymiarze czasu pracy

(termin składania ofert upłynął 11 lutego 2016 r.)

 1. Piotr Kudela – 8:00
 2. Agnieszka Grabarczyk – 9:00
 3. Anna Atamaniuk – 10:00
 4. Ilona Grad – Drzewiecka – 11:00
 5. Tomasz Szulc – 13:00
 6. Michał Filarski – 14:00
 7. Wojciech Sikora – 15:00

Ww. osoby spełniają wymagania formalne (przedłożenie kompletu wymaganych dokumentów) zawarte w ogłoszeniu o naborze i tym samym zakwalifikowała się do kolejnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się 26.02.2016 r. od godziny  8.00 dla pierwszego kandydata, a dla kolejnych zgodnie z ww listą  w siedzibie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Bojkowskiej 37/3.

Lista kandydatów na stanowisko Serwisanta

Lista kandydatów na stanowisko Serwisanta
(termin składania ofert upłynął 29 stycznia 2016 r.)

 1. Tomasz Leśniewski – 8.30
 2. Jerzy Kaczmarczyk – 9.20
 3. Łukasz Widuch – 10.10
 4. Adrian Miękina – 11.00

Ww. osoby spełniają wymagania formalne (przedłożenie kompletu wymaganych dokumentów) zawarte w ogłoszeniu o naborze i tym samym zakwalifikowała się do kolejnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się 11.02.2016 r. od godziny  8.30 dla pierwszego kandydata, a dla kolejnych zgodnie z ww listą  w siedzibie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Bojkowskiej 37/3.

Wynik naboru na stanowisko Główny Specjalista Administrator Sieci

Wynik naboru na stanowisko Główny Specjalista Administrator Sieci
w pełnym wymiarze czasu pracy w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o. o.
(termin składania ofert upłynął 29.01.2016r.)

W związku z brakiem ofert spełniających kryteria zawarte w ogłoszeniu nabór pozostał nierozstrzygnięty.

Lista kandydatów na stanowisko Młodszy Specjalista ds. systemów operacyjnych i aplikacji

Lista kandydatów na stanowisko Młodszy Specjalista ds. systemów operacyjnych i aplikacji
(termin składania ofert upłynął 29 stycznia 2016 r.)

 1. Kamil Rosenberger  – 12.00
 2. Andrzej Czechmann – 12.45
 3. Sławomir Szyja – 13.30
 4. Jan Świderski  – 14.00

Ww. osoby spełniają wymagania formalne (przedłożenie kompletu wymaganych dokumentów) zawarte w ogłoszeniu o naborze i tym samym zakwalifikowała się do kolejnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się 02.02.2016 r. od godziny  12:00 dla pierwszego kandydata, a dla kolejnych zgodnie z ww listą  w siedzibie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 37/3.

na stanowisko Główny Specjalista Administrator Sieci

O G Ł O S Z E N I E
Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37/3,  44-100 Gliwice
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisku Główny Specjalista Administrator Sieci,
w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania niezbędne:

 • minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie utrzymywania infrastruktury rdzeniowej sieci (umowa o pracę)
 • dogłębna znajomość zagadnień sieci lokalnych i rozległych,
 • bardzo dobra praktyczna znajomość protokołów routingu (BGP, ISIS, OSPF),
 • bardzo dobra praktyczna znajomość zagadnień związanych z technologią MPLS,
 • umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych (Cisco, Juniper, Huawei, Fortigate, Palo Alto),
 • umiejętność diagnozowania problemów sieciowych,
 • zdolności analityczne,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentacji,
 • samodzielność w podejmowanych działaniach jak również umiejętność współpracy z zespołem,
 • odpowiedzialność oraz dokładność.

Dodatkowym atutem będzie:

 • certyfikat na poziomie professional lub wyższy jednego z czołowych producentów sprzętu,
 • znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa sieci,
 • znajomość zagadnień dotyczących telefonii VoIP.

Do obowiązków będzie należało:

 • nadzór nad prawidłową pracą urządzeń sieciowych LAN/WAN;
 • nadzór nad prawidłową pracą systemów serwerowych oraz aplikacji sieciowych;
 • weryfikacja wykorzystania zasobów urządzeń sieciowych;
 • planowanie rozbudowy infrastruktury sieciowej;
 • podejmowanie działań prewencyjnych i naprawczych dla zidentyfikowanych zagrożeń;
 • nadzór nad poziomem jakości świadczonych usług;
 • bieżąca aktualizacja dokumentacji infrastruktury sieciowej;
 • analiza i opiniowanie nowych projektów w zakresie infrastruktury sieciowej;
 • wsparcie dla zespołu HelpDesk;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny i CV,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopia dotychczasowych świadectw pracy
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych),
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych .

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko Główny Specjalista Administrator Sieci” oraz podpisanej imieniem i nazwiskiem należy składać w terminie do dnia 29.01.2016 r. godz. 14:00 w sekretariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o., ul Bojkowska 37/3, 44-100 Gliwice. W przypadku wysłania dokumentów pocztą – do zachowania wymaganego terminu zobowiązuje data wpływu dokumentów do firmy, a nie data ich nadania.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty pracy.

Inne informacje:

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Grzegorz Nitkiewicz
Prezes Zarządu

na stanowisko Kierownika Kontrolingu w pełnym wymiarze czasu pracy

O G Ł O S Z E N I E
Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37/3, 44-100 Gliwice
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisku Kierownika Kontrolingu w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (rachunkowość, finanse, ekonomia);
 • przynajmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze controllingu na stanowisku kierowniczym;
 • umiejętności analityczne;
 • biegła znajomość środowiska MS Office, zwłaszcza MS Excel;
 • duże poczucie odpowiedzialności oraz samodzielność i zaangażowanie w prowadzonych działaniach;
 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem;
 • zaangażowanie oraz sumienność w realizacji powierzonych zadań;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe.

Do obowiązków będzie należało:

 • przygotowywanie budżetów i nadzór nad ich realizacją;
 • analizy kosztów i przychodów;
 • tworzenie raportów zarządczych dla kierownictwa Spółki oraz właścicieli Spółki;
 • planowanie i monitoring płynności finansowej;
 • modyfikacja i usprawnianie systemu raportowania;
 • nadzór nad stanem należności oraz działaniami windykacyjnymi;
 • kontrola warunków handlowych na podstawie podpisanych umów, w tym budowa bazy danych umów;
 • bieżące analizy i raporty ad hoc na potrzeby kierownictwa Spółki.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 • list motywacyjny i CV;
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
  o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata, od kiedy może nastąpić zatrudnienie;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych);
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko – Kierownika Kontrolingu”, podpisane imieniem i nazwiskiem należy składać w terminie do 11.02.2016 r. w sekretariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37/3, 44-100 Gliwice. W przypadku wysłania dokumentów pocztą – do zachowania wymaganego terminu zobowiązuje data wpływu dokumentów do firmy, a nie data ich nadania.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty pracy.

Inne informacje:

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Grzegorz Nitkiewicz
Prezes Zarządu

na stanowisko Serwisanta w pełnym wymiarze czasu pracy

O G Ł O S Z E N I E
Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37/3,  44-100 Gliwice
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisku Serwisanta w pełnym wymiarze czasu pracy


Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za realizację zadań w zakresie nadzoru nad systemami informatycznymi.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • znajomość podstaw systemów Linux/Windows;
 • wiedza z zakresu instalacji światłowodowych, elektrycznych;
 • odpowiedzialność i rzetelność;
 • braku przeciwwskazań do pracy na wysokości;
 • umiejętność współpracy z zespołem;
 • prawo jazdy kat. B;
 • umiejętność swobodnego posługiwania się elektronarzędziami (wkrętarka, wiertarka itp.);
 • łatwość w przyswajaniu wiedzy technicznej;
 • zaangażowanie oraz sumienność w realizacji powierzonych zadań;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;

Wymagania dodatkowe:

 • uprawnienia SEP do 1kV;
 • znajomość zagadnień dotyczących sieci światłowodowych;
 • znajomość podstaw zagadnień protokołów sieciowych oraz zarządzania sieciami komputerowymi;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie dokumentacji; technicznej;
 • prawo jazdy kat. B+E lub C;

Do obowiązków będzie należało:

 • realizowanie usług instalacyjnych w ramach realizowanych projektów i potrzeb (montaż instalacji światłowodowych, elektrycznych, teleinformatycznych, tj. budowa tras kablowych, układanie okablowania, zasilania)
 • sporządzanie raportów z wykonanych działań i prac zgodnie z obowiązującymi standardami
 • aktywny udział w opracowywaniu dokumentów związanych z wdrażaniem nowych instalacji
 • nadzór nad dostępną dokumentacją serwisową i techniczną
 • rozwiązywanie bieżących zagadnień technicznych
 • dokumentowanie przebiegu napraw

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny i CV;
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
  o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata, od kiedy może nastąpić zatrudnienie;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych);
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko – Serwisant”, podpisane imieniem i nazwiskiem należy składać w terminie od 08.01.2016 r. do 29.01.2016 r. w sekretariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o., ul Bojkowska 37/3, 44-100 Gliwice.
W przypadku wysłania dokumentów pocztą – do zachowania wymaganego terminu zobowiązuje data wpływu dokumentów do firmy, a nie data ich nadania.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty pracy.

Inne informacje:

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Grzegorz Nitkiewicz
Prezes Zarządu

nabór kandydatów do pracy na stanowisku Młodszy Specjalista ds. Systemów Operacyjnych i Aplikacji

O G Ł O S Z E N I E
Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37/3, 44-100 Gliwice
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisku Młodszy Specjalista ds. Systemów Operacyjnych i Aplikacji
w pełnym wymiarze czasu pracy

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za realizację zadań w zakresie nadzoru nad systemami operacyjnymi, usługami oraz aplikacjami.
Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • znajomość podstaw administracji systemami operacyjnymi Linux (CentOS, openSUSE), oraz Windows;
 • znajomość podstaw programowania dla środowiska Linux (BASH, Python) oraz Windows Server (PowerShell)
 • znajomość podstaw zagadnień protokołów sieciowych oraz zarządzania sieciami komputerowymi;
 • dyspozycyjność (zmianowy czas pracy);
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz łatwość rozwiązywania problemów;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentacji;
 • samodzielność w podejmowaniu działań;

Do obowiązków będzie należało:

 • nadzór nad prawidłową pracą systemów serwerowych oraz usług;
 • projektowanie oraz dostarczanie usług dla klienta;
 • weryfikacja poprawności wykonywania procesów backupu;
 • bieżące utrzymanie oraz dbałość o spójność dokumentacji wewnętrznej;
 • przygotowywanie raportów;
 • nadzór nad poziomem jakości świadczonych usług;
 • współpraca z zespołem pierwszego poziomu HelpDesk;
 • rozwój mechanizmów monitorowania serwerów, usług oraz aplikacji;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny i CV,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopia dotychczasowych świadectw pracy
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych),
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych .

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko Młodszy Specjalista ds. Systemów Operacyjnych i Aplikacji” oraz podpisanej imieniem i nazwiskiem należy składać w terminie do dnia 29.01.2016 r. godz. 14:00 w sekretariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37/3, 44-100 Gliwice. W przypadku wysłania dokumentów pocztą – do zachowania wymaganego terminu zobowiązuje data wpływu dokumentów do firmy, a nie data ich nadania.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty pracy.

Inne informacje:
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Grzegorz Nitkiewicz
Prezes Zarządu

Wynik naboru na stanowisko Specjalista ds. kadr i płac

Wynik naboru
na stanowisko Specjalista ds. kadr i płac
w pełnym wymiarze czasu pracy w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o. o.
(termin składania ofert upłynął 22.12.2015 r.)

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalista ds. kadr i płac w pełnym wymiarze czasu pracy w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o. o. wybrano następującego kandydata:
1.     Barbara Mansfeld

 

Uzasadnienie wyboru

Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że Pani Barbara Mansfeld najlepiej spełnia wymagania stawiane kandydatowi na stanowisko Specjalista ds. kadr i płac w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o. o.

Grzegorz Nitkiewicz
Prezes Zarządu

Font Resize